GẠCH 3D – GVN-A03

  Diện tích 1 viên : 0.026m2

♦ Số lượng/1m2 : 38.5 viên/m2

 Độ dày tối đa  : 26 mm

Danh mục: