GẠCH 3D – GVN-A01

  Diện tích 1 viên : 0.087m2

♦ Số lượng/1m2 : 11.4 viên/m2

 Độ dày tối đa  : 17.5 mm

Danh mục: