GẠCH 3D – GFRC-W01

 Diện tích 1 viên : 0.25 m2

♦ Số lượng/1m2 : 04 viên/m2

 Độ dày tối đa  : 25 mm

Danh mục: