GẠCH 3D – GVN-A09

  Diện tích 1 viên : 0.058m2

♦ Số lượng/1m2 : 17.1 viên/m2

 Độ dày tối đa  : 30 mm

Danh mục: