HÀNG RÀO VỆ BINH 1 LỖ-VB1-A

Chiều cao (m)                   : 1.30
Số lượng thanh / 1md     : 05
Công nghệ sản xuất        : Quay ly tâm

Danh mục: