HÀNG RÀO TẤM-HRT1


Chiều cao (m)                 : 1.2
Chiều dài 1 tấm (m)        : 2.14
Chiều dày tấm (cm)       : 3

Danh mục: