CHẬU CẢNH LỤC GIÁC – CLG38

 Kích thước : 38 cm

 Độ dày        : 20 mm

Vật liệu       : bê tông

Danh mục: