CHẬU CẢNH LỤC GIÁC – CLG25

 Kích thước : 25 cm

 Độ dày        : 20 mm

Vật liệu       : bê tông

Danh mục: