GẠCH 3D – GVN-A05

  Diện tích 1 viên : 0.0615m2

♦ Số lượng/1m2 : 16.2 viên/m2

 Độ dày tối đa  : 18 mm

Danh mục: